Rejestracja

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61. W sprawach związanych z Państwa danymi można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61 lub pocztą elektroniczną na adres mail: iod@imgw.pl. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zarejestrowania udziału w wydarzeniu pt. LI Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” i XXXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej dalej jako: Szkoła, Szkoła Hydrologii i Gospodarki Wodnej pt. "Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych" rozliczenia kosztów udziału i pobytu oraz w celach organizacyjnych związanych z udziałem w wydarzeniu. Z wydarzenia zostaną przygotowane zdjęciowe, które będą publikowane, na podstawie Państwa zgody wyrażonej w oparciu o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w domenie imgw.pl; wewnętrznej stronie intranetowej imgw.ad; profilu na Facebook: https://www.facebook.com/events/323195780567244?active_tab=about; Dane będą również wykorzystywane w celu informowania o organizowanych w przyszłości konferencjach i innych wydarzeniach przez IMGW-PIB, jeżeli wyrazicie Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do dodanych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenie ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo do odwołania zgody. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w Regulaminie prywatności. *


Wyrażam zgodę na przekazywanie za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61 informacji związanych ze zgłoszonym przeze mnie Uczestnictwem w Szkole Hydrologii i Gospodarki Wodnej pt. "Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych"*

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Może Pani/Pan ją wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w Regulaminie prywatności.


Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku polegające na utrwalaniu oraz nieodpłatnym, wielokrotnym, rozpowszechnianiu mojego wizerunku w związku z wydarzeniem LI Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” i XXXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej dalej jako: Szkoła; Szkoła Hydrologii i Gospodarki Wodnej pt. "Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych" przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-673), ul. Podleśna 61 oraz na publikację materiału zdjęciowego z podaniem mojego imienia i nazwiska z ww. wydarzenia przez IMGW-PIB w domenie imgw.pl; wewnętrznej stronie intranetowej imgw.ad; profilu na Facebook: https://www.facebook.com/events/323195780567244?active_tab=about w celach promocyjnych, reklamowych, czy edukacyjnych.*

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały zdjęciowe z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda:

  • nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,
  • dotyczy wszelkich materiałów zdjęciowych z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia LI Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” i XXXII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej dalej jako: Szkoła; Szkoła Hydrologii i Gospodarki Wodnej "Hydrologia i oddziaływania antropogeniczne na wody w zlewniach zurbanizowanych" przez IMGW-PIB.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Może Pani/Pan ją wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w Regulaminie prywatności.
podstawa prawna art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.)


Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej: zaproszeń, powiadomień i informacji handlowych o otwartych spotkaniach, wydarzeniach, szkoleniach, życiu naukowym i ofercie edukacyjnej, przekazywanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB.*

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Może Pani/Pan ją wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jego wycofaniem. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdujących się w Regulaminie prywatności.Regulamin prywatności

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prywatności dostępnym pod poniższym linkiem

Regulamin prywatności Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – państwowego instytutu badawczego w Warszawie


Pola oznaczone * są wymagane